• +84 (028) 710 99 246
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đề cương chi tiết ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Khóa 26

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

STT Môn học

Đề cương

chi tiết

Tiếng Việt Tiếng Anh
1 Triết học Mác - Lênin Basic Principles of Marxism – Leninism tải xuống
2 Toán cao cấp 1(Đại số) Linear Algebra tải xuống
3 Toán cao cấp 2 (Giải tích) Calculus  tải xuống
4 Anh văn 1 English 1  tải xuống
5 Nhập môn môi trường Introduction to Environment Science tải xuống
6 Tin học cơ bản Basic Information Technology tải xuống
7 Vật lý đại cương A1 Physics 1 tải xuống
8 Kinh tế chính trị Mác- Lênin Political Economics of Marxism and Leninism tải xuống
9 Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism tải xuống
10 Pháp luật đại cương  Fundamentals of Laws tải xuống
11 Anh văn 2 English 2 tải xuống
12 Vật lý đại cương A2 Physics 2 tải xuống
13 Hóa đại cương Fundamental Chemistry tải xuống
14 Tư duy phản biện Critical thinking tải xuống
15 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ideology of Ho Chi Minh tải xuống
16 Kỹ năng mềm Soft skills tải xuống
17 Thủy lực trong kỹ thuật môi trường Hydraulics in Environmental Engineering tải xuống
18 An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp Occupational safety and industrial hygiene tải xuống
19 Anh văn 3 English 3 tải xuống
20 Lý thuyết xác suất và thống kê toán  Probability Theory and Mathematical Statistics tải xuống
21 Hình họa vẽ kỹ thuật  Engineering Drawings tải xuống
22 Vi sinh môi trường Environmental Microbiology tải xuống
23 Hóa môi trường Environmental Chemistry tải xuống
24 Anh văn 4 English 4 tải xuống
25 Phương pháp nghiên cứu khoa học Research Methods tải xuống
26 Trạm bơm và công trình thu Pumping Station and Water Intake tải xuống
27 Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế công trình  Applied Information Technology in Environmental Engineering tải xuống
28 Cơ sở công nghệ môi trường Fundamentals of Environmental Technology tải xuống
29 Anh văn 5 English 5 tải xuống
30 Quản lý dự án  Project management tải xuống
31 Luật và chính sách môi trường  Environmental Laws and Policies tải xuống
32 Kiểm soát ô nhiễm không khí  Air Pollution Control tải xuống
33 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam  History of Vietnamese Communist Party tải xuống
34 Anh văn 6 English 6 tải xuống
35 Kỹ thuật xử lý nước cấp  Water Treatment Engineering and Project tải xuống
36 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt  Municipal Solid Waste Management and Project tải xuống
37 Đánh giá tác động môi trường Environmental Impact Assessment tải xuống
38 Quản lý môi trường: giải pháp cho các đô thị thông minh Environmental Management for Smart Cities tải xuống
39 Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 (HP tự chọn tự do) ISO 14001 tải xuống
40 Ứng dụng GIS trong quản lý môi trường GIS in Environmental Management  tải xuống
41 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững Climate Change and Sustainable Development tải xuống
42 Anh văn 7 English 7 tải xuống
43 Kỹ thuật xử lý nước thải  Wastewater Treatment Engineering and Project tải xuống
44 Ứng dụng CNTT trong TKCT-Nâng cao (Revit)  Applied Information Technology in Environmental Engineering - Advance tải xuống
45 Kiểm toán năng lượng  Energy audit tải xuống
46 Quản trị kế hoạch chiến lược môi trường Environmental Governance in Specilized Sectors tải xuống
47 Sử dụng tài nguyên thông minh Smart Resource Use tải xuống
48 Văn hóa môi trường chuyên nghiệp Professional Environmental Behavior tải xuống
49 Ô nhiễm đất và Kỹ thuật xử lý Soil Pollution and Treatment Technology tải xuống
50 Quan trắc môi trường Environmental monitoring tải xuống
51 Mạng lưới cấp nước Water Supply Network and Assignment tải xuống
52 Mạng lưới thoát nước  Drainage Network and Project tải xuống
53 Hệ thống cấp thoát nước trong nhà  Water Supply and Drainage in Buildings and Assignment tải xuống
54 Sinh thái môi trường Environmental Ecology tải xuống
55 Đồ án liên môn - QLCTR Capstone Project - Solid Waste treatment tải xuống
56 Đồ án liên môn - XLNT Capstone Project – Wastewater treatment tải xuống
57 Quản lý chất thải nguy hại Hazardous Waste Management tải xuống
58 Vật liệu trong các công trình xử lý chất thải  Materials in Waste Treatment Facilities tải xuống
59 Sản xuất bền vững  Sustainable Production tải xuống
60 Thực tập Tốt nghiệp - LV công nghệ Graduation Internship – Technology tải xuống
61 Thực tập Tốt nghiệp - LV quản lý Graduation Internship – Management tải xuống
62 Thực tập Tốt nghiệp - LV nghiên cứu Graduation Internship – Research tải xuống
63 Thực tập kỹ sư  Environmental Engineering Skills tải xuống
64 Khóa luận Tốt nghiệp - LV công nghệ Graduation Project – Technology tải xuống
65 Khóa luận Tốt nghiệp - LV quản lý Graduation Project – Management tải xuống
66 Khóa luận Tốt nghiệp - LV nghiên cứu Graduation Project – Research tải xuống
67 Giáo dục quốc phòng National Defense Education tải xuống
68 Giáo dục thể chất Physical Education tải xuống

© 2023 Khoa Công Nghệ. Phát triển bởi Phòng CNTT