• +84 (028) 710 99 246
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

TẦM NHÌN

     Đến năm 2025 Khoa Môi trường sẽ là đơn vị đào tạo có chất lượng đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng đủ các bậc học của các ngành đào tạo đã đăng ký, dẫn đầu trong công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng với các thành quả đào tạo và nghiên cứu ngang tầm với các quốc gia trong khu vực.

SỨ MỆNH

     Khoa Môi trường là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học ứng dụng đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng thị trường lao động hội nhập và góp phần xây dựng thương hiệu Văn Lang thông qua hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

"HỌC TẬP THÔNG QUA TRẢI NGHIỆM"


© 2024 Khoa Công Nghệ. Phát triển bởi Phòng CNTT